obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Tadeusz Dzikoń Telefon: tel. (084) 686-96-19 fax. (084) 686-96-65
Obowiązki: - doręczanie korespondencji do osób fizycznych i instytucji oraz zakładów pracy mających swoje siedziby na terenie miasta Biłgoraj; - nadawanie i odbieranie przesyłek z Urzędu Pocztowego; - sporządzanie dziennych wykazów doręczanej korespondencji.
1
Marek Kluz Telefon: tel. 84 686 96 15 fax. 84 686 96 65
Email:
Obowiązki: - nadzór nad stosowaniem przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz obiegiem dokumentów i pism; - przyjmowanie skarg i wniosków obywateli oraz współdziałanie z referatami UM w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli; - dokonywanie okresowych ocen sposobu załatwiania indywidualnych spraw obywateli; - opracowywanie planu rzeczowo finansowego referatu oraz analizowanie i przestrzeganie realizacji budżetu; - gromadzenie i aktualizacja aktów prawnych; - administrowanie budynkami Urzędu Miasta.
2
Zdzisław Lesiczka Telefon: tel. 84 686 96 16 fax. 84 686 96 65
Email:
Obowiązki: - wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych; - nadzór nad prawidłową eksploatacją i wykorzystaniem sieci komputerowej; - koordynowanie prac związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i jednostek organizacyjnych.
3
Józef Komosa Telefon: tel. 84 686 96 19 fax. 84 686 96 65
Email:
Obowiązki: - prowadzenie archiwum zakładowego; - zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne; - gospodarowanie wyposażeniem biurowym; - przeprowadzanie okresowych przeglądów przy udziale wyspecjalizowanych służb p.poż. i bhp; - nadzór nad pracownikami obsługi Urzędu Miasta; - gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami.
4
Maria Kukiełka Telefon: tel. 84 686 96 19 fax. 84 686 96 65
Obowiązki: - sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta usytuowanym przy Placu Wolności 16; - pielęgnacja zieleni na korytarzach i w pomieszczeniach biurowych; - dopilnowanie zamknięcia pomieszczeń biurowych, drzwi wejściowych do budynku po zakończonej pracy.
5
Józef Holko Telefon: tel. 84 686 96 19 fax. 84 686 96 65
Obowiązki: - doręczanie korespondencji do osób fizycznych i instytucji oraz zakładów pracy mających swoje siedziby na terenie miasta Biłgoraj; - nadawanie i odbieranie przesyłek z Urzędu Pocztowego; - sporządzanie dziennych wykazów doręczanej korespondencji.
6
Józef Wołoszyn Telefon: tel. 84 686 96 19 fax. 84 686 96 65
Obowiązki: - prowadzenie pojazdu służbowego; - wykonywanie napraw bieżących pojazdu; - wykonywanie drobnych napraw i konserwacji sprzętu biurowego i wyposażenia Urzędu Miasta.
7
Lech Zagdański Telefon: tel. 84 686 96 19 fax. 84 686 96 65
Obowiązki: - prowadzenie pojazdu służbowego; - wykonywanie napraw bieżących pojazdu; - wykonywanie drobnych napraw i konserwacji sprzętu biurowego i wyposażenia Urzędu Miasta.
8
Agnieszka Pecka Telefon: tel. 84 686 96 17 fax. 84 686 96 65
Email:
Obowiązki: - prowadzenie spraw osobowych pracowników UM, dyrektorów i kierowników jednostek podległych; - prowadzenie spraw emerytalno - rentowych pracowników; - obsługa komisji dyscyplinarnych i zespołów oceniających pracowników mianowanych; - prowadzenie spraw w zakresie szkolenia oraz praktyk zawodowych; - prowadzenie dokumentacji w sprawach robót publicznych oraz prac interwencyjnych, współpraca z Rejonowym Urzędem Pracy.
9
Genowefa Ćmil Telefon: tel. 84 686 96 19 fax. 84 686 96 65
Obowiązki: - sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta usytuowanym przy ul.Kościuszki 13; - pielęgnacja zieleni na korytarzach i w pomieszczeniach biurowych; - dopilnowanie zamknięcia pomieszczeń biurowych, drzwi wejściowych do budynku po zakończonej pracy.
10
Ewa Łokaj Telefon: tel. 84 686 96 10
Email:
Obowiązki: -obsługa interesantów; -przyjmowanie wniosków, podań, pism składanych do Urzędu Miasta i Rady Miasta; -skanowanie wszystkich wpływających do Urzędu Miasta i Rady Miasta dokumentów; -wprowadzanie wszystkich dokumentów do systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów; -wydawanie druków; -codzienna obsługa urządzenia PIAP
11
Tomasz Paczwa Telefon: tel. 84 686 96 11 fax. 84 686 96 65
Email:
Obowiązki: -obsługa interesantów; -przyjmowanie wniosków, podań, pism składanych do Urzędu Miasta i Rady Miasta; -skanowanie wszystkich wpływających do Urzędu Miasta i Rady Miasta dokumentów; -wprowadzanie wszystkich dokumentów do systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów; -wydawanie druków; -codzienna obsługa urządzenia PIAP
12
Katarzyna Wszoła Telefon: tel. 84 686 96 18 fax. 84 686 96 65
Email:
Obowiązki: - sprawowanie technicznej obsługi w zakresie gospodarowania etatami i funduszem płac, współdziałanie w tym zakresie z Referatem Finansowym; - prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z zatrudnianiem pracowników; - opracowywanie projektów zasad dokonywania ocen pracowników mianowanych; - organizowanie konkursów na kierowników (dyrektorów) miejskich jednostek organizacyjnych; - prowadzenie spraw związanych z czasem pracy pracowników; - prowadzenie zakładowej działalności socjalnej.
13
Anna Momot Telefon: tel. 84 686 96 00 fax. 84 686 96 65
Email:
Obowiązki: - obsługa sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza; - prowadzenie kancelarii ogólnej; - obsługa centrali telefonicznej.
14
Piotr Kudzia Telefon: tel. 84 686 96 24 fax. 84 686 96 65
Email:
Obowiązki: - wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych; - nadzór nad prawidłową eksploatacją i wykorzystaniem sieci komputerowej; - koordynowanie prac związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i jednostek organizacyjnych.
15