obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Elżbieta Ostrowska Telefon: tel. (084) 686-96-45 fax. (084) 686-96-65
Email:
Obowiązki: - sprawowanie nadzoru w zakresie realizacji zadań Referatu Finansowego, - sporządzanie skonsolidowanego bilansu gminy, - sprawowanie nadzoru nad terminowym spływem dowodów księgowych, sprawozdań z realizacji budżetu, sprawozdań finansoqwych oraz terminową realizacją spłaty zobowiązań kredytowych, - prowadzenie ewidencji analitycznej kosztów inwestycyjnych, - rozliczanie rzeczowe i finansowe inwestycji, - sporządzanie sprawozdań statystycznych, - koordynowanie spraw związanych z terminowym przeprowadzaniem spisu z natury majątku trwałego gminy, - współpraca ze Skarbnikiem Miasta.
1
Elżbieta Skibińska Telefon: tel. (084) 686-96-49 fax. (084) 686-96-65
Email:
Obowiązki: - prowadzenie rachunkowości jednostki - Urząd Miasta (ewidencja syntetyczna i dekretacja dowodów księgowych jednostki) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym funduszy specjalnych, celowych i innych funduszy na zasadach określonych w przepisach szczegółowych, a także rachunków kredytowych; - zapewnienie terminowej spłaty zobowiązań; - uzgadnianie sald z wierzycielami i dłużnikami; sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki i zbiorczego jednostek organizacyjnych.
2
Elżbieta Furmaniak Telefon: tel. (084) 686-96-50 fax. (084) 686-96-65
Email:
Obowiązki: - ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów i wydatków budżetu oraz sporządzanie sprawozdawczości z wykonania budżetu; - wprowadzanie zmian w planie budżetu Miasta na podstawie zarządzeń wydanych przez Burmistrza oraz uchwał podjętych przez Radę Miasta; - sprawdzanie pod względem rachunkowym oraz zgodności z planem budżetu sprawozdań składanych przez podległe jednostki organizacyjne gminy.
3
Elżbieta Serafin Telefon: tel. (084) 686-96-46 fax. (084) 686-96-65
Email:
Obowiązki: - prowadzenie ewidencji analitycznej rzeczowych składników majątku Miasta i materiałów; - przygotowywanie i rozliczenie inwentaryzacji majątku Miasta; - wystawianie przelewów bankowych na podstawie sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym dokumentów księgowych; - przygotowywanie pism kompensujących wzajemne zobowiązania Urzędu Miasta i innych podmiotów gospodarczych na wniosek zainteresowanych stron; - comiesięczne sporządzanie wykazu zobowiązań Urzędu Miasta.
4
Elżbieta Nizio Telefon: tel. (084) 686-96-47 fax. (084) 686-96-65
Obowiązki: - przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych oraz ich bieżące ewidencjonowanie w raportach kasowych; - przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrona wartości pieniężnych; - pełnienie obowiązków kasjera.
5
Zofia Mach Telefon: tel. (084) 686-96-48 fax. (084) 686-96-65
Email:
Obowiązki: - prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowników, z udzielaniem i rozliczaniem zasiłków; - rozliczanie zobowiązań i należności wobec ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego;; - wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków pracowników Urzędu Miasta; - prowadzenie rozliczeń z tyt. prowadzonych robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowym Urzędem Pracy; - ewidencja druków ścisłego zarachowania.
6
Anna Szwal Telefon: tel. (084) 686-96-52 fax. (084) 686-96-65
Email:
Obowiązki: - prowadzenie spraw związanych z ewidencją i egzekucją należności cywilnoprawnych ( dzierżawa gruntów komunalnych, najem lokali użytkowych, sprzedaż działek, lokali oraz innych składników majątku Miasta Biłgoraj); - zapewnienie terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań z w/w tytułów; - sporządzanie wycinkowej sprawozdawczości z wykonania budżetu; - prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT.
7
Anna Ziembicka Telefon: tel. (084) 686-96-53 fax. (084) 686-96-65
Email:
Obowiązki: -dokonywanie czynnosci związanych z wymiarem, ewidencją i egzekucją podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych; - dokonywanie czynności związanych z ewidencją i egzekucją opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz opłat z tytułu trwałego zarządu i opłaty skarbowej; - wykonywanie czynności związanych z wydawaniem decyzji oraz wymiarem podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego; - przeprowadzanie postępowań dowodowych i wyjaśniających w sprawach podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych stanowiących dochód budżetu Miasta; - prowadzenie ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych; - sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o posiadanym majatku.
8
Ewa Michalska Telefon: tel. (084) 686-96-53 fax. (084) 686-96-65
Email:
Obowiązki: -dokonywanie czynności związanych z ewidencją i egzekucją podatku od środków transportowych, należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne oraz odpłatności za media dostarczane do tych lokali; - wykonywanie czynności związanych z wydawaniem decyzji oraz wymiarem podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego; - przeprowadzanie postępowań dowodowych i wyjaśniających w sprawach podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych stanowiących dochód budżetu Miasta; - prowadzenie ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych; - sporzadzanie i wydawanie zaświadczeń o posiadanym majatku.
9
Agnieszka Adamek Telefon: tel. (084) 686-96-51 fax. (084) 686-96-65
Email:
Obowiązki: -dokonywanie czynności związanych z wymiarem, ewidencją i egzekucją podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych; -przeprowadzanie postępowań dowodowych i wyjaśniających w sprawach podatków i opłat oraz należnośći cywilnoprawnych stanowiących dochód budżetu Miasta; -sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o posiadanym majątku.
10
Agnieszka Dziduch Telefon: tel. (084) 686-96-51 fax. (084) 686-96-65
Email:
Obowiązki: -dokonywanie czynnośći związanych z ewidencją i egzekucją należnośći z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej, podatku od posiadania psów, mandatów wystawianych przez Straż Miejską;-dokonywanie czynności zwiazanych z ewidencją opłaty targowej, opłaty stałej, opłaty za udostępnianie miejsc do pochówku, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkohlu; - przeprowadzanie postępowań dowodowych i wyjaśniających w sprawach podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych stanowiących dochód budżetu Miasta; -sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o posiadanym majątku.
11