obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Anna Buczek Telefon: tel. (84) 686-96-22 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: - prowadzenie spraw dotyczących ewidencji działalności gospodarczej (rejestracja, wydawanie zaświadczeń, wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji); - prowadzenie spraw w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Prowadzenie archiwum zakładowego.
1
Przemysław Bełżek Telefon: tel. (84)686-96-80 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: planowanie i pozyskiwanie źródeł finansowania inwestycji oraz ich rozliczanie, opracowywanie programów finansowania inwestycji, programu ochrony środowiska, programu rewitalizacji.
2
Ewa Jabłońska Telefon: tel. (84)686-96-81 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: przygotowanie i bieżący nadzór nad realizacją budżetu referatu GKI, planowanie oraz pozyskiwanie źródeł finansowania inwestycji
3
Violetta Lipińska Telefon: tel. (84) 686-96-83 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: - prowadzenie spraw dotyczących komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.
4
Jan Skórzak Telefon: tel. (84) 686-96-76 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: - prowadzenie spraw dotyczących przygotowania, rozliczania inwestycji (remontów), budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, wysypisko odpadów komunalnych).
5
Tomasz Welc Telefon: tel. (84) 686-96-86 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: - prowadzenie spraw w zakresie przewidzianym w ustawach i dyrektywach Unii Europejskiej: o ochronie środowiska; o gospodarce odpadami; o gospodarce wodnej o ochronie przyrody - prowadzenie spraw określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku, planie gospodarki odpadami, programie ochrony środowiska, regulaminie utrzymania czystośvci i porządku
6
Janusz Kuś Telefon: tel. (84) 686-96-85 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: - prowadzenie spraw dotyczących: przygotowania i rozliczania inwestycji energetycznych (oświetlenie miasta), remontów i bieżącego utrzymania dróg.
7
Wiesław Kutryn Telefon: tel. (84) 686-96-84 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: - prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i ekologii, utrzymania czystości, zieleni miejskiej, cmentarnictwa i miejsc pamięci.
8
Danuta Małysz Telefon: tel. (84) 686-96-87 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: - prowadzenie spraw dotyczących ewidencji działalności gospodarczej (rejestracja, wydawanie zaświadczeń, wydawanie decyzji o wykresleniu z ewidencji); - prowadzenie spraw w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
9
Arleta Maciocha Telefon: tel. (84) 686-96-88 fax. 084) 686-96-65
Email:
Obowiązki: - prowadzenie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych.
10
Marta Cis Telefon: tel. (84) 686-96-89 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: - prowadzenie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych.
11
Maciej Swatowski Telefon: tel. (84) 686-96-80 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: - prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem źródeł finansowania inwestycji i innych przyjętych do realizacji projektów, - prowadzenie spraw dotyczących opracowanych programów krajowych, wojewódzkich, gminnych i krajowych -współdziałanie i współpraca przy realizacji zadań rządowych służących promocji i integracji Polski z Unią Europejską
12
Piotr Droździel Telefon: tel. 84 686 96 82 fax. 84 686 96 65
Email:
Obowiązki: - prowadzenie spraw dotyczących przygotowania, rozliczania inwestycji (remontów), budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, wysypisko odpadów komunalnych).
13
Jan Bednarz Telefon: tel. 084) 686-96-82 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: - prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie komunalnego budownictwa mieszkaniowego, budownictwa administracyjnego, oświatowego i lokali użytkowych
14
Jerzy Sosnowski Telefon: tel. (84) 686-96-77 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: Zastępowanie Kierownika Referatu podczas jego nieobecności. Analiza projektów technicznych, przedmiaru robót oraz opisów przedmiotu zamówienia wszystkich zadań inwestycyjnych i remontowych przygotowywanych przez Referat do zamówień publicznych oraz ich parafowanie. Kontrola inwestycji remontów pod kątem jakości wykonywanych prac oraz ich zgodności z projektem technicznym i wymogami prawa budowlanego prowadzonych przez Referat. Współpraca z projektantami, wykonawcami i inspektorami nadzoru. Prowadzenie spraw dotyczących przygotowania i rozliczania inwestycji infrastruktury technicznej z zakresu drogownictwa, wodociągów i kanalizacji, ciepłownictwa.
15
Jan Jamiński Telefon: tel. (84) 686-96-75 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: Sprawowanie kontroli wewnętrznej dotyczącej realizacji zadań z zakresu kompetencji Referatu określonych w Regulaminie Organizacyjnym i przepisach prawa. Wydawanie w imieniu Burmistrza Miasta decyzji administracyjnych oraz prowadzenie korespondencji w sprawach wchodzących w zakres działania Referatu. Współdziałanie z instytucjami, organami, referatami Urzędu w zakresie zadań Referatu. Współdziałanie z powiatowymi i wojewódzkimi instytucjami w zakresie realizacji zadań na terenie miasta Biłgoraj a będących w kompetencjach tych instytucji. Współpraca z jednostkami organizacjami i przedsiębiorcami podległymi Gminie Miasto Biłgoraj. Kontrola postępu robót/dostaw realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych. Koordynowanie spraw dotyczących komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych, dodatków mieszkaniowych, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej oraz spraw w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
16