obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Regina Koszel Telefon: tel. 84 686 96 35 fax. 84 686 96 65
Email:
Obowiązki: Prowadzenie toku formalno - prawnego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Biłgoraj, przygotowywanie projektów dokumentów z zakresu zadań merytorycznych, analizowanie ustaleń projektu planu, analiza wydanych decyzji lokalizacyjnych, konsultacja podziałów, udział w pracach komisji urbanistycznej oraz dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w planowaniu przestrzennym.
1
Iwona Mizak Telefon: tel. (84)686-96-32 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: Prowadzenie teczek rzeczowych akt spraw, wstępne rozpatrywanie wniosków o ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wszczynanie postępowań, przekazywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do organów uzgadniających, końcowe przygotowywanie tych decyzji, prowadzenie postepowań w sprawach: przenoszenia tych decyzji, zmiany tych decyzji, umarzania postępowań, prostowania omyłek w decyzjach i postanowieniach, prowadzenie rejestrów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2
Lech Kwieciński Telefon: tel. (84) 686-96-34 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: Przygotowywanie zleceń i koordynowanie prac nad sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, przygotowywanie zleceń i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania, przestrzennego,sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
3
Barbara Siek Telefon: tel. (84) 686-96-35 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: Przygotowywanie zleceń i koordynowanie prac nad sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie zleceń i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4
Aleksandra Miksza Telefon: tel. (84) 686-96-39 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: Prowadzenie toku formalno - prawnego z zakresu nabywania, zamiany i sprzedaży nieruchomości, sprzedaży użytkowania wieczystego, przygotowanie decyzji o oddaniu gruntów w trwały zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntów. stanowiących mienie komunalne; - aktualizacja opłat za użytkowanie, użytkowanie i trwały zarząd wieczyste gruntu; - nazewnictwo ulic i placów; - nadawanie numerów porządkowych dla budynków; -prowadzenie spraw związanych z przekazaniem terenów na potrzeby pracowniczych ogródków działkowych; - uwłaszczenia osób prawnych.
5
Teresa Patro Telefon: tel. (84) 686-96-38 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: Wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, prowadzenie postępowania rozgraniczeniowego, prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniem za wydzielone nieruchomości na cele publiczne, naliczania opłat adiacenckich z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości.
6
Wanda Wójcik Telefon: tel. (84) 686-96-37 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: Wydawanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, komunalizacja mienia, wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki w księgach wieczystych, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w referacie, prowadzenie postepowań związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości, prowadzenie postępowań związanych z naliczaniem opłat planistycznych lub odszkodowań.
7
Lucyna Zub Telefon: tel. (84) 686-96-36 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Biłgoraj, prowadzenie toku formalno - prawnego z zakresu sprzedaży lub zamiany nieruchomości, nabywania nieruchomości oraz sprzedaży użytkowania wieczystego, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, udział w postępowaniu o zwrot nieruchomości, pierwokup.
8
Anna Jamińska Telefon: tel. (84) 686-96-33 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: Wydawanie zezwoleń na zalesienie gruntów rolnych i uprawę maku, wnioskowanie o wyrażenie zgody na wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego i leśnego, załatwianie spraw związanych z likwidacją ogniska choroby zakaźnej zwierząt, przyjmowanie i wstępne rozpatrywanie wniosków o decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
9
Anna Brodowska-Lesiak Telefon: tel. (84)686 96 31 fax. (84)686 96 65
Obowiązki: Przygotowywanie wypisów z ustaleń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie zaswiadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, prowadzenie postępowania wstępnego podziału nieruchomości i wydawanie postanowień opiniujących podziały, rozpatrywanie wniosków, zagadnienia dotyczące wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć.
10
Tomasz Malas Telefon: tel. 84 686 96 40 fax. 84 686 96 65
Email:
Obowiązki: Prowadzenie postępowań łącznie z projektem decyzji w sprawach podziałów nieruchomości i w sprawach naliczenia opłat adiacenckich. Rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie postanowień opiniujących wstępne projekty podziałów nieruchomości.
11
Teresa Patro Telefon: tel. (84) 686-96-30 fax. (84) 686-96-65
Email:
Obowiązki: Zadania wynikające z zakresu kierowania referatem oraz prowadzenie postępowania rozgraniczeniowego.
12